LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนบ้านนาแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เมษายน

  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 16:55 น.
  • 4,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เมษายน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านนาแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 6,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านนาแค

ประกาศโรงเรียนบ้านนาแค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านนาแค ตำบลโนนสาราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ไม่มีประกันสังคม
    - ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ระบุวิชาดังนี้
      วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชาเอก

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    2.1 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
    2.3 มีสัญชาติไทย
    2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    2.7 ไม่เป็นผู้ดำเนินดำรงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านนาแค ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00–16.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095-6102684 (ผอ.ชุมพล จาปามูล)


4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาที่กำหนด
    5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565 ที่โรงเรียนบ้านนาแค ตำโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา และทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านนาแค

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ

 
  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 16:55 น.
  • 4,387 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^