LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 1 - 20 เมษายน 2565 

  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 09:07 น.
  • 5,192 ครั้ง
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 1 - 20 เมษายน 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัคร 1 - 20 เมษายน 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

ประกาศโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    - ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,500 บาท
    - ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ
    หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริกรสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
    มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังนี้
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        (5) ไม่เป็นคน ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
        (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (10) ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
        (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
        (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
        (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
        (3) มีวิชาเอกตามที่ประกาศกำหนด

4. กำหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผล และการจ้าง
    4.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2565 (เวลา 8.30 - 15.30 น.)
    4.2 สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
    4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2565
    4.4 สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการสอน วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
    4.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    4.6 ประกาศผล วันที่ 27 เมษายน 2565
    4.6 ทำสัญญาจ้าง วันที่ 29 เมษายน 2565
    4.7 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
    5.1 ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ)
    5.2 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (โranscript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.4 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคพ.ศ. 2549 (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
    5.6 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ช.ม. หรือ 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
    5.8 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฎชื่อผู้สมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.9 ใบทะเบียนทหารกองเกิน ( สด.9 ) (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    5.10 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
    5.11 หลักฐานแสดงประสบการณ์สอน

6. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
    6.1 การจ้างลูกจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
    6.2 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับการสอบคัดเลือก โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะ แนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6- หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนผลงานมากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
    6.3 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จัดทำสัญญาจ้างแล้ว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
    6.4 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการคัดเลือก ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานธุรการ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3471 1170

 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(นางอนงค์ อรุณราช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 05 เม.ย. 2565 เวลา 09:07 น.
  • 5,192 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^