LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565

  • 04 เม.ย. 2565 เวลา 22:01 น.
  • 5,174 ครั้ง
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้

ประกาศเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
เรื่อง รับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน มี 2 อัตรา ดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
        - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาล

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
        (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (4) ไม่เป็นผู้มีกายภาพทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
            ก. โรงเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
            ข. วัณโรคในระยะอันตราย
            ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
            ง. โรคยาเสพติดให้โทษ
            จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
        (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
        (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำ
        (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        (9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ
    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครฉบับนี้ (ผนวก ก)

3. ค่าตอบแทนที่ได้รับ
    ตำแหน่งผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
    4.1 กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน และรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
    4.2 วิธีการยื่นใบสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่กำหนดตามข้อ 5 ทุกฉบับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบใน ข้อ 6 ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามข้อ 4.1

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
    5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจำนวน 1 รูปติดในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป
    5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
    5.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
    5.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
    5.5 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
    5.6 สำเนาอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 1 ฉบับ
    5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546


สำหรับการรับสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
    ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท และไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้สิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้

7. หลักสูตรการสอบ
    7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
    7.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
    7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความเหมาะสมโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้สมัครจากการสัมภาษณ์เพื่อการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ (ภาคผนวก ข)

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ
    เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 25 เมษายน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 และทางเว็บไซต์ https://khlongthomcity go.th/public/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน รายละเอียด ตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร ฉบับนี้ (ผนวก ข)

8.1 การประกาศผลการสอบแข่งขัน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล ตำบลคลองท่อมใต้ และทางเว็บไซต์ https://Khlongthomcityga.th/public/ ภายในวันที่ 28 เมบายน 2565

9. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
    10.1 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับ
จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัว
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
    10.2 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี
    10.3 ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้ขึ้นบัญชีสอบขางขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
    (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการบรรจุ และแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
    (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ละทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

11. การทำสัญญาจ้าง
    เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จะทำสัญญาจ้างกับพนักงานจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) โดยให้ได้รับเงิน ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้


 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

 
  • 04 เม.ย. 2565 เวลา 22:01 น.
  • 5,174 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^