LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2565

  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 12:45 น.
  • 6,400 ครั้ง
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 

ประกาศโรงเรียนคณฑีพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

      ด้วย โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราจ้างที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา
         - ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
         - ครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
         - ครูสอนอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
         - ครูสอนนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 เพศชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเองหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
    2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่โรงเรียนได้กำหนด ในการรับสมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

3. ขอบข่ายงาน
    3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3.2 ปฏิบัติงานแก่ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดอบรม สั่งสอนอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    3.3 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
    สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2565

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสอบ
    5.1 ใบสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
    5.2 สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรอง การประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    5.3 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
    5.5 รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 จำนวน 2 ใบ
    5.6 เอกสารรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
    5.7 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ได้แก่
           5.7.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
           5.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
           5.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
           5.7.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
           5.7.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
    5.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ในกรณีที่ชื่ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
    ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง"สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่กำกับด้วย

6. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน ในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30น.
     วิชาที่สอบ
     1) สาธิตการสอน 70  คะแนน
     2) สอบสัมภาษณ์ 30  คะแนน
         รวม 100 คะแนน

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    โรงเรียนคณขีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 ทาง facebook และเว็ปไซด์ ของโรงเรียน

8. เกณฑ์การตัดสิน
    เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    โรงเรียนคณทีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทาง facebook และเว็บไชต์ ของโรงเรียน

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายวิรัช วันบรรเจิด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่ :: เอกสารแนบรับสมัคร , สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้
  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 12:45 น.
  • 6,400 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^