LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 11 – 17 มกราคม 2565

  • 12 ม.ค. 2565 เวลา 22:18 น.
  • 1,768
โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 11 – 17 มกราคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 11 – 17 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ด้วยโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา สังกัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้     

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
    ก. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
        1. มีสัญชาติไทย
        2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
        3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล     
            (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
            (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
            (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
            (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
            (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
        5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
        7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    ข. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
        1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ (หากมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
        2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้
        3. มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร
        4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นผู้ตรงต่อเวลารักษาระเบียบวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. การรับสมัครสอบคัดเลือก
        2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
        2.2 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
    2.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
    2.2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
    2.2.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
    2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    2.2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    2.2.6 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
    2.2.7 หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)
    2.2.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานตามข้อ 2.2.2 – 2.2.5 ให้ผู้สมัครลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตัวเอง
        2.3 วิธีการสมัคร
    2.3.1 ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตัวเอง
    2.3.2 ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 2.2 ให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
        2.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
    ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยาจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
    โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา จะประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ที่โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา และทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน (Tessaban Nongtong Wittaya) และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

4. การสอบคัดเลือก 
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
        ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน (Tessaban Nongtong Wittaya) และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2565 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5346 4209 และ 089-6357468 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศ  ณ  วันที่  11  มกราคม  พ.ศ.  2565    


(นายนพดล  พุทธโยธา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบประกาศ
  • 12 ม.ค. 2565 เวลา 22:18 น.
  • 1,768

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^