LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตราด

สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เขต จชต.) จำนวน 83 อัตรา สมัคร 24 ม.ค.-1 ก.พ.65

  • 02 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
  • 11,069
สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เขต จชต.) จำนวน 83 อัตรา สมัคร 24 ม.ค.-1 ก.พ.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (เขต จชต.) 83 อัตรา สมัคร 24 ม.ค.-1 ก.พ.65
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.

สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2564

1. จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
    1.1 จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 83 อัตรา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
           หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 81 อัตรา
           หน่วยที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
    1.2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3)
    1.3 อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย
          สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
          1) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท
          2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท
          3) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหมให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    2.1. คุณสมบัติทั่วไป
            มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
           1) มีสัญชาติไทย
           2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
           3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
           4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
           5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
           6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
           7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
           11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
           12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
           13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
      1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 8 กลุ่มวิชา
          หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป จำนวน 7 กลุ่มวิชา
              1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
              2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
              3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
              4. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
              5. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
              6. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
              7. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          หน่วยที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) จำนวน 1 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เท่านั้นและเฉพาะในทางหรือสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย 1) เคมี และ 2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
          ทั้งนี้ คุณวุฒิที่นำมาใช้ในการสมัครคัดเลือกจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

      2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
      ในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยกเว้นให้ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน แต่ในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือนที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ
      กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องเขียนคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ไว้กับสำนักงาน กศน. เพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ : อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่อนุญาตให้ใช้ในการสมัครคัดเลือก เนื่องจาก คุรุสภาอกให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องการให้บุคคลที่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถเข้าประกอบวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตให้ การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ เป็นของ
บุคคลได้
      2.3 คุณสมบัติเพิ่มเติม
             1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสสามศึกษา ตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงาน กศน. ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด อย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
             * เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น
             * คำสั่ง หรือสัญญาจ้าง หมายถึง คำสั่งหรือสัญญาที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการใช้ทำความตกลงในการจัดจ้างผู้สมัครเข้าทำงาน โดยเป็นข้อตกลงในการว่าจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
             2) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ
             3) มีภาระงานการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ 6 คาบต่อสัปดาห์
                 ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และ (3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีหลักสูตร หรือโครงการ/กิจกรรม ที่มีชั่วโมงหรือคาบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยแนบตารางสอนและ/หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
             ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
             4) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
             5) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือเงื่อนไข หรือระเบียบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้

             ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 ครบถ้วน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

3. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
    3.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไชต์ http://nfe-recruit.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    3.2 กรอกข้อมูลการสมัคร และยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 4 ในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน
    3.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นำใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไปยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบประกาศรับสมัคร
  • 02 ม.ค. 2565 เวลา 13:46 น.
  • 11,069

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^