LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 12,500.- บาท 

  • 05 ธ.ค. 2564 เวลา 12:42 น.
  • 2,719
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 12,500.- บาท 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 12,500.- บาท 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ดังนี้
   1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
   1.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
   1.3 วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
   1.4 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
        (3) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย และภาษาไทย
        (4) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

   2.2 ลักษณะต้องห้าม
        (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
        (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
        (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
        (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
        (9) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (4) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
        (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ

   2.3 คุณลักษณะเฉพาะของงาน
        (1) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        (3) ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้สูงขึ้น
        (4) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        (5) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้ตรงกับความสามารถของผู้เรียน
        (6) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
   3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   3.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
   3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
   ต.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   3.7 หนังสือการรับรองการผ่านงานหรือฝึกประสบการณ์ (ถ้ามี)

4. อัตราค่าจ้าง
จ้างเดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2568

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
7. สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน 10 นาที วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
8. ประกาศผล วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยจะขึ้นบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนนการสอบ

9. การทำสัญญาจ้าง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนกลี้ยง)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 079-954118

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม
  • 05 ธ.ค. 2564 เวลา 12:42 น.
  • 2,719

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^