LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564

  • 25 พ.ย. 2564 เวลา 18:19 น.
  • 1,275
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ ครูผู้สอนจํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 28 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง
   ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง นับวันที่ทําสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 มีสัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
   2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
   2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
   2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
   2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
   2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
   3.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตามที่ ก.ค. กําหนด หรือ ก.ค.ศ.
   3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   3.4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ประกาศนี้

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน
   4.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
        4.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
        4.1.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. การรับสมัคร
   5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
         ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีสมุทรปราการ
   5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครวันที่สมัครผู้สมัครจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ตามวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 25 พ.ย. 2564 เวลา 18:19 น.
  • 1,275

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^