LASTEST NEWS

20 ต.ค. 2564สพฐ.เตรียมแยก "สำนักวิชาการ" รองรับการจัดตั้ง "สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้" 20 ต.ค. 2564ศธ. จ่อออกมาตรการเปิดเรียน 1 พ.ย. ร่วมกับสธ.  19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

  • 26 ส.ค. 2564 เวลา 12:31 น.
  • 1,434 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
     สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รหัสวิชา 409) จํานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
     อัตราค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไปค่าตอบแทนรายเดือน จํานวนเงิน 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่กําหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง
     จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ตามระยะเวลาของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รอบที่ 5 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2567) โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์2554 และตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว้

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.3 มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
          ได้รับคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่นํามาใช้สมัครต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว

3. การรับสมัคร
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ที่ตั้ง 1/2 หมู่ 1 ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

อ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^