LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 82 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 30 ก.ค.2564 25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564

  • 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:50 น.
  • 1,888 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและแม่บ้านทําความสะอาด

    ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.ตําแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
        1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
        2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
        3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
        5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
        9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        10) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel, power point และการใช้ระบบ Internet
        11) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่งครูผู้สอน ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนต่อคน จากหมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
        1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
        2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
        3) เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ English , America , Canada , Australia,New Zealand)
        4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
        6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        7) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel ,power point และการใช้ระบบ Internet
        8) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
    3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
        1) ทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ํา พื้นอาคารเรียน ระเบียงอาคารห้องพิเศษต่างๆ ฯลฯ
        2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    3.2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
        2) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
        3) วุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ประถมศึกษาปีที่ 6
        4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
        5) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
        6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
        7) สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ
        8) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบประกาศ
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^