LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

โรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 12,000.- บาท สมัครออนไลน์ 19-23 ก.ค.2564

  • 17 ก.ค. 2564 เวลา 14:36 น.
  • 1,894
โรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 12,000.- บาท สมัครออนไลน์ 19-23 ก.ค.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย สมัครออนไลน์ 19-23 ก.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนละแมวิทยา

ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ชื่องานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอก ภาษาไทย
    1.2 ตําแหน่งว่าง จํานวน 1 อัตรา
    1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         2.1.1 มีสัญชาติไทย
         2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
         2.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือค วามผิดลหุโทษ
         2.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.1.8 ไม่เป็นผู้แคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
         2.1.10 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
         2.2.2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
         2.2.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
         2.2.4 ประสบการณ์ด้านการสอน (ถ้ามี)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานบุคลากรโรงเรียนละแมวิทยา62 หมู่ 10 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86170 จังหวัดชุมพร โทรศัพท์
0 7755 9104 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
  • 17 ก.ค. 2564 เวลา 14:36 น.
  • 1,894

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^