LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

โรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่ 19-23 ก.ค.2564

  • 16 ก.ค. 2564 เวลา 23:29 น.
  • 6,913 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่ 19-23 ก.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่ 19-23 ก.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจา ​​​​​​​ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา

ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ชื่องานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) วิชาเอก ภาษาไทย
    1.2 ตําแหน่งว่าง จํานวน 1 อัตรา
    1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        2.1.1 มีสัญชาติไทย
        2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
        2.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือค วามผิดลหุโทษ
        2.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        2.1.8 ไม่เป็นผู้แคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
        2.1.10 มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
        2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือวุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
        2.2.2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
        2.2.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
        2.2.4 ประสบการณ์ด้านการสอน (ถ้ามี)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน (ตามข้อ 4. )ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานบุคลากรโรงเรียนละแมวิทยา 62 หมู่ 10 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86170 จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0 7755 9104 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^