LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 15 ต.ค. 2564กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 นครราชสีมา รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู อุบลราชธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู กาฬสินธุ์ รอบ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุทัยธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.พัทลุง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พัทลุง รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ชัยภูมิ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.แพร่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 แพร่ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.สกลนคร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สกลนคร รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2564 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 12 - 18 มิถุนายน 2564

  • 14 มิ.ย. 2564 เวลา 20:20 น.
  • 4,026 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 12 - 18 มิถุนายน 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา สมัคร 12 - 18 มิถุนายน 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องสุขา จำนวน 1 อัตรา ด้วยเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน 9,000 บาท)
    ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกดนตรี /ดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติของผู้สมัคร
     คุณสมบัติทั่วไป
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
        3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
        6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        8) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ สำนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
        9) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
        10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2) ต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกทางด้านดนตรี หรือดุริยางคศิลป์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ว่าสำเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกที่สมัคร
        3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
        4) ผู้มีหนังสือรับรองหรือมีวุฒิบัตรรับรองผลงานการผ่านงานหรือมีประสบการณ์ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

    เงื่อนไขการจ้าง
        1) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (เก้าพันพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าประกันสังคม
        2) สัญญาจ้าง 8 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และหากผ่านการประเมินในรอบปีที่สมควรได้รับการให้จ้างต่อ จะได้รับการพิจารณาให้ทำสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานการสอนเป็นปีๆไป
        3) ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        4) กรณีผ่านการสอบคัดเลือกและเรียกรายงานตัว ผู้สอบจะต้องนำผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการประจำเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ 3 มาค้ำประกัน
 
2. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานทำความสะอาดห้องสุขา (อัตราเงินเดือน 9,000 บาท)
     พนักงานทำความสะอาดห้องสุขา จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1) มีสัญชาติไทย
       2) วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
       3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
       5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
       6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
       7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
       8) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ สำนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
       9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเงื่อนไขการจ้าง
             1) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท (เก้าพันพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าประกันสังคม
             2) สัญญาจ้าง 8 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 และหากผ่านการประเมินในรอบปีที่สมควรได้รับการให้จ้างต่อ จะได้รับการพิจารณาให้ทำสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานการสอนเป็นปีๆไป
             3) กรณีผ่านการสอบคัดเลือกและเรียกรายงานตัว ผู้สอบจะต้องนำผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการประจำเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ 3 มาค้ำประกัน

     วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^