LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

  • 21 พ.ค. 2564 เวลา 12:30 น.
  • 4,902 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)

ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ อบจ.) ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง
    ครูอัตราจ้างวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีสวัสดิการประกันสังคม

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีหรือที่เกี่ยวข้อง
    2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการสอน
    2.4 มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน เสียสละ และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

3. วัน เวลา และสถานที่วันรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก
    3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคคลโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” โทรศัพท์ 0-2581-1825 ต่อ 103
    3.2 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ www.pathumnun.ac.th
    3.3 สอบคัดเลือก ทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
    3.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    5.1 การสอบภาคทฤษฎี (50 คะแนน)
    5.2 ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติสอน (30 คะแนน)
    5.3 การสอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน) 

    ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

6. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    6.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
          - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
    6.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
    6.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 (นายสำเนียง ดลสอาด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)

ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีมีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณประเภท ระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่องานจ้าง
    ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
         1.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         1.2.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         1.2.3 ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด
         1.2.4 ปฏิบัติงานสอนแบบเต็มเวลา (Full time)
         1.2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 อัตราค่าจ้าง
         1.3.1 เงินเดือน เดือนละ 21,500 บาท
    1.4 ระยะเวลาการจ้าง
         1.4.1 ปีงบประมาณ 2564
                ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติครูชาวต่างชาติ
    2.1 เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
    2.2 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 45 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
    2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้
    2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
    2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับอาชีพครู
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.8 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
    2.9 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. กำหนด

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” หมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือส่งใบสมัครพร้อม Resume ได้ที่ Email:HR@pathumnun.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โทรศัพท์02-5811825 ต่อ 103
    3.2 หลักฐานการสมัคร
          3.2.1 หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี
          3.2.2 หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว
          3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
          3.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
          3.2.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
          3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และ www.pathumnun.ac.th

5. การพิจารณาคัดเลือก
    5.1 กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปโดยใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
          5.1.1 สัมภาษณ์
          5.1.2 สาธิตการสอน
    5.2 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
    5.3 ผลการพิจารณาคัดเลือก
          ผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

6. การทำสัญญาจ้าง
    ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ในวันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ. 2564 และ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

       ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(นายสำเนียง ดลสอาด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเคมี
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ (ต่างชาติ)

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^