LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2564โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,000.- บาท สมัคร 21-30 มิ.ย.2564 21 มิ.ย. 2564“อัมพร” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ. 21 มิ.ย. 2564ช็อก! คลัสเตอร์โรงเรียนมัรกัส ยะลา ติดเชื้อ 402 ราย ทั้งสายพันธุ์แอฟริกา-อังกฤษ แพร่กว่า 12 จังหวัด 21 มิ.ย. 2564ศธ.ชี้รร.ยังไม่ใช่คลัสเตอร์ระบาดโควิด 21 มิ.ย. 2564โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ - พบครูติดเชื้อโควิด-19 21 มิ.ย. 2564‘ว่าที่ครู ผช.’ชนะคดี มีสิทธิบรรจุ สพม.ตาก-สุโขทัย ให้ สพฐ.ชดใช้หลายแสน 21 มิ.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบพนักงานราชการครู 142 อัตรา 20 มิ.ย. 2564กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ เงินเดือน 18,000.-บาท 20 มิ.ย. 2564จังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งงดจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ในสถานศึกษาทุกแห่ง 20 มิ.ย. 2564ทปอ.ยุติใช้คะแนนโอเน็ต TCAS 65

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูปฏิบัติการสอน (วิชาเอกชีววิทยา) เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 19 พ.ค. 2564 เวลา 11:49 น.
  • 1,840 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูปฏิบัติการสอน (วิชาเอกชีววิทยา) เงินเดือน 15,000.- บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครครูปฏิบัติการสอน (วิชาเอกชีววิทยา)  เงินเดือน 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูปฎิบัติการสอน (วิชาเอกชีววิทยา) รับสมัครในวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

          ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
          อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 438/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    วิชาเอกชีววิทยา จำนวน  1  อัตรา

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศ คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังนี้
     2.1 มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี  
     2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
     (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
     (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
     2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     2.8  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     2.9  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    
     2.10 สำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัคร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    3.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามสาขาวิชาชีววิทยา หรือ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา หรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในสาขาวิชาเอกที่สมัคร 
    3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     4.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     4.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
     4.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
     4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ
     5.1 มีความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน
     5.2 มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ฯลฯ
     5.3 มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ การประสานงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
     5.4 มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม เข้าใจองค์กรและระบบงาน มีจิตบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.  ระยะเวลาการจ้าง
     กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564

7.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
     อัตราค่าตอบแทน เดือนละ  15,000 บาท

8.  วิธีการสรรหาและเลือกสรร
     คณะกรรมการจะทำการสรรหา และเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน และการทดสอบความรู้ ความสามารถในหน้าที่ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันและสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

9.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564–วันที่  25  พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
     9.1 เปิดเว็ปไซต์  www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้
     9.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกใบสมัครสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
     9.3 พิมพ์ใบสมัครขนาดกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
     9.4 ผู้สมัครสอบนำใบสมัครสอบ และหลักฐานการสมัครทั้งหมด มาแสดงตนในวันสรรหาและเลือกสรรตามวันเวลาที่ประกาศกำหนด
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 062-1987474 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เลขที่ 347 หมู่ 12 ถนนโคกกรวด – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-395-043 มีปัญหาระบบสมัครติดต่อ LineID : @589djxat หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 098-213-1057

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^