LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 15 ต.ค. 2564กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 นครราชสีมา รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู อุบลราชธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู กาฬสินธุ์ รอบ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุทัยธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.พัทลุง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พัทลุง รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ชัยภูมิ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.แพร่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 แพร่ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.สกลนคร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สกลนคร รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2564 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท

  • 18 พ.ค. 2564 เวลา 11:29 น.
  • 2,519 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

ประกาศโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอน

 ด้วยโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตราอัตราค่าจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
     - เอกประถมศึกษา ( ภาษาไทย ) จำนวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๒.๑ มีสัญชาติไทย
     ๒.๒ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
     ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
     ๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแตเป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     ๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
     ๓.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ ใบ

๔. การยื่นใบสมัคร
     ๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการรับสมัคร
     ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ลงชื่อ
 ( นางสาวลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ )
 ผู้จัดการโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต


คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์
หรือเข้ามารับสมัครได้ตามที่อยู่ของ รร.คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต 300 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^