LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 15 ต.ค. 2564กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 นครราชสีมา รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู อุบลราชธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู กาฬสินธุ์ รอบ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุทัยธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.พัทลุง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พัทลุง รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ชัยภูมิ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.แพร่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 แพร่ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.สกลนคร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สกลนคร รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2564 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-24 พ.ค.

  • 07 พ.ค. 2564 เวลา 14:11 น.
  • 1,786 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-24 พ.ค.
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-24 พ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี  

         ด้วยโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี จำนวน 1  อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ  04009/4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
         1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี  จำนวน 1 อัตรา  
         1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
         2.1  มีสัญชาติไทย
         2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
         2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
         2.6  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     
         2.7  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         2.8  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
         2.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         2.10  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
         2.11  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเคมี
         3.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
         3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
         3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
         4.1  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี
         4.2  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

5.  วัน เวลา และสถานที่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 5–24 พฤษภาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ 

6.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
         6.1  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
         6.2  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
         6.3  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
         6.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
         6.5  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
         6.6  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 

         ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

ข้อมูลการติดต่อ
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-330-1276, 097-1471697

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^