LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.สงขลา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สงขลา รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564รวมลิงก์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คู่มือ ว PA 4 สายงาน 20 ต.ค. 2564กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา รายงานตัว 29 ตุลาคม 2564 20 ต.ค. 25645 คำถามยอดฮิต ว PA ใครสงสัยอะไรบ้าง มาอ่านกัน 20 ต.ค. 2564กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ศรีสะเกษ รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.มหาสารคาม ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 มหาสารคาม รอบที่ 2/2564 20 ต.ค. 2564กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายครู จ.กาญจนบุรี 20 ต.ค. 2564กศจ.บึงกาฬ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บึงกาฬ รอบที่ 2/2564

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-

  • 06 พ.ค. 2564 เวลา 17:32 น.
  • 6,435 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.-
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564

      ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้างหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกเคมี 1 อัตรา วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา รวมทั้งหมดจํานวน 3 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น 4 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
      1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ทําหน้าที่ครูผู้สอน
            1) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
            2) วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
            3) วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
            4) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
            
      อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ 15,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
      2.1 มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 22 – 45 ปี
      2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      2.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 /หรือกําลังศึกษานอกเวลาราชการ
      2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
      2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
      2.7 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
      2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
      2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะวิชาเอก ดังนี้
      วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
      คุณสมบัติผู้สมัคร
            1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
            2. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3. มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียน
            4.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

      วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
      คุณสมบัติผู้สมัคร
            1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ทาง สาขาวิชาเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
            2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้วหรือกําลังศึกษานอกเวลาราชการ
            3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            4. มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียน
            5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

      วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
      คุณสมบัติผู้สมัคร
            1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
            2. เพศหญิง
            3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว
            4. มีความสามารถปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียน
            5.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานประสานความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

      วิชาเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
      คุณสมบัติผู้สมัคร
            1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
            2 .มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อยากถูกต้องและเหมาะสม ในการปฎิบัติหน้าที่
            3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องพัสดุ การจัดชื้อจัดจ้าง
            4. มีความรู้งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-office
            5. มีความรู้งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
            6. มีความรู้งานข้อมูลข่าวสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
            7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีบุคลิคดี เรียบร้อย มีจิตใจบริการการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้มาขอรับบริการ ประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น หรือติดต่อราชการ
            8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.การรับสมัคร
      4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์www..br.ac.th
      4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีตโดยให้จัดทําเป็นรูปเล่ม สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ห้องงานบุคคลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงวงศ์สําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

5.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในการสมัคร
      5.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัคร
      5.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและสําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
      5.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
      5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
      5.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
      5.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

      ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆอันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเบญจมรา-ชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^