LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 16-23 เม.ย.2564

  • 15 เม.ย. 2564 เวลา 09:05 น.
  • 2,831 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 16-23 เม.ย.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 16-23 เม.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ และกลุ่ม วิชาเอกภาษาจีน ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ช่างทั่วไป โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา จํานวน 3 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    1.1 ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
    1.2 ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
    1.3 ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งช่างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง
    2.1 ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน อัตราจ้าง 15,000.- บาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5
    2.2 ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งช่างทั่วไป อัตราจ้าง 10,000.- บาท/เดือน และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5

3. ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

4. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    5.1 คุณสมบัติทั่วไป
            5.1.1 สัญชาติไทย
            5.1.2 อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
            5.1.3 เพชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
            5.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
            5.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
            5.1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
            5.1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            5.1.8 ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            5.1.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    5.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
            5.2.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง จํานวน 2 ตําแหน่ง
                1. วิชาเอกตรงกับประกาศรับสมัคร
                2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา
                3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

            5.2.2 ตําแหน่ง ช่างทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
                1. เพศ ชาย
                2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
                3. มีความรู้ความสามารถงานช่างไม้ ช่างประปา ช่างปูน และหากมีความสามารถงานช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                4. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน อดทน อดกลั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตบริการ
                5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 2) หมายเลขโทรศัพท์ (034 – 471902 ต่อ 114) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^