LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา สมัคร 15 - 21 มี.ค.2564

  • 14 มี.ค. 2564 เวลา 21:42 น.
  • 11,409 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา สมัคร 15 - 21 มี.ค.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา สมัคร 15 - 21 มี.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 05276/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่งานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่งานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่งานอนามัย จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
 11. ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 12. ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 13. ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 14. ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 15. ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 16. ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 17. ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 18. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 19. ครูผู้สอน วิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
 21. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
 22. พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 4 อัตรา
 23. พนักงานนักพัฒนา (ทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
 24. พนักงานนักพัฒนา (มีความชำนาญด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา


1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1.1. คุณสมบัติทั่วไป (ตำแหน่งที่ 1 - 19)
     1. ชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย
     2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.1 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา (เฉพาะตำแหน่งที่ 1-10)
2.2 ระดับปริญญาตรีตรงตามสาขาที่รับสมัคร (เฉพาะตำแหน่งที่ 11-19)

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีหนี้สินรุงรัง
5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เสพและดื่มของมึนเมา ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
8. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
11. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
13. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
14. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
15. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
16. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
17. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร


1.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารต่าง ๆ (ตำแหน่งที่ 1 – 10)
    1. มีความรู้ทักษะ ความชำนาญที่เกี่ยวข้อง ตรงตามสายงานที่รับสมัครในตำแหน่งที่ 1 - 10
    2. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้
    3. มีไหวพริบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    4. มีการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
    5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความเสียสละเวลาให้กับทางโรงเรียน
    6. มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีบุคลิกภาพดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
    7. มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าโดยมุ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
    8. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint ในระดับเบื้องต้นได้
    9. มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบในการปฏิบัติงาน
    10. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้


1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้สอน (ตำแหน่งที่ 11 – 19)
    1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางโรงเรียน
    2. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามที่โรงเรียนกำหนด
    3. สามารถให้การอบรมดูแลนักเรียนตามหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
    4. มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าโดยมุ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
    5. มีไหวพริบ และมีความคิดสร้างสรรค์
    6. มีใบประกอบวิชาชีพครู

1.4. ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

1.5 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
    2. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบประกอบวิชาชีพครู และใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กรณีที่เป็นชาย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    3. หนังสือรับรอง หรือวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่จะสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
    4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
    5. หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาหรือนายจ้างปัจจุบันมาด้วย
    6. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

1.6 กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 - วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)
 - สถานที่รับสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (วันทำการ) และห้องประชาสัมพันธ์ (วันหยุด) โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.02-3843679 ต่อ 221-222

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^