LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 30 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย ปฐมวัย เงินเดือน 12,000.-บาท 30 พ.ย. 2564สำรวจพบ 94% ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site 30 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท 30 พ.ย. 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- สมัคร 7 – 14 ธันวาคม 2564 30 พ.ย. 2564สพม.ลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 29 พ.ย. 2564สพม.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 1-7 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 2564วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 30 พ.ย. - 7 ธ.ค.2564 29 พ.ย. 2564กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 820 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-9 ธันวาคม 2564 29 พ.ย. 2564กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท สมัครออนไลน์ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค

สพม.5 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัคร 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

  • 16 ก.พ. 2564 เวลา 21:10 น.
  • 5,935 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สพม.5 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัคร 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.5 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมัคร 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.5

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่อง การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัคร
1.ชื่อตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
   (4) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาเอก ดังนี้
        1.วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุรี
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาหรือเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     (1) มีสัญชาติไทย
     (2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
     (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎก.ค.ศ.
     (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
     (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
     (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
1.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนดและมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 2.ชื่อตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
ชื่อกลุ่มงาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
     (1) ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญทางเทคนิค ในสาขาที่ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     (2) ปฏิบัติงานที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน
     (3) ปฏิบัติงานที่มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้น ๆ
     (4) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร พนักงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหาหรือเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
     (1) มีสัญชาติไทย
     (2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
     (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎก.ค.ศ.
     (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
     (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
     (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญัติหรือตามกฎหมายอื่น
     (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน
ของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครหรือพิมพ์ใบสมัครแนบท้ายประกาศหน้าเว็บไซด์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^