LASTEST NEWS

05 ส.ค. 2564สพฐ.อนุญาต 846 รร.เป็น “รพ.สนาม-กักตัว” รับผู้ป่วยกว่า 2 หมื่นเตียง  05 ส.ค. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 05 ส.ค. 2564สพฐ.ลุยเดินหน้านโยบายเร่งด่วน 05 ส.ค. 2564“ตรีนุช” ส่งครูนักประเมินเก็บข้อมูลสะท้อนนโยบาย ศธ. 05 ส.ค. 2564ความในใจครูธุรการ เงินเดือน 9,000 ยังจ่ายช้า ลั่นไม่ได้สอนแค่เงิน แต่คนต้องกินต้องใช้ 04 ส.ค. 2564สพฐ.เร่งจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน กว่า 45,553 อัตรา 04 ส.ค. 256431 ส.ค.เงินเยียวยา 2,000 บาทถึงมือ นร.-ผู้ปกครอง  04 ส.ค. 2564ด่วนที่สุด! จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2564 04 ส.ค. 2564ด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 75,000 ราย วันนี้ เวลา 10.10 น.  03 ส.ค. 2564แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่องวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรทันที

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563

  • 30 มิ.ย. 2563 เวลา 22:57 น.
  • 3,721 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคงคาประชารักษ์    

ประกาศโรงเรียนคงคาประชารักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้างทาหน้าที่สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่จัดจ้างด้วยเงินอุดหนุนบารุงการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และยังไม่หมดอายุ
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เพิ่มเติมดังนี้
   3.3.1 ความรู้ทางด้านซอฟแวร์
   3.3.2 ความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์
   3.3.3 ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^