LASTEST NEWS

07 ก.ค. 2563ถามดังๆ ถึง "นายกฯ" ควรมีผู้แทนข้าราชการครูฯ ในบอร์ด ก.ค.ศ. หรือไม่ 06 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ก.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 18 กลุ่มวิชา 45 อัตรา 06 ก.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย.63 06 ก.ค. 2563กศจ.สกลนคร อนุมัติขอใช้ บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 7 สาขาวิชาเอก รวม 62 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.ยโสธร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563ธนาคารกรุงไทย สมัครงานสำหรับผู้พิการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา - สมัครออนไลน์ 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.บุรีรัมย์) รายงานตัว 10 ก.ค.2563

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563

  • 30 มิ.ย. 2563 เวลา 22:57 น.
  • 2,161 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-3ก.ค.2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคงคาประชารักษ์    

ประกาศโรงเรียนคงคาประชารักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้างทาหน้าที่สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่จัดจ้างด้วยเงินอุดหนุนบารุงการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และยังไม่หมดอายุ
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เพิ่มเติมดังนี้
   3.3.1 ความรู้ทางด้านซอฟแวร์
   3.3.2 ความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์
   3.3.3 ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^