LASTEST NEWS

13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 13 ก.ค. 2567สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง วุฒิม.3 / ม.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 10,430 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 12 ก.ค. 2567“คุรุสภา” ลงดาบผอ.รร.จ.ลพบุรีหื่น ชงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 11 ก.ค. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 กรกฎาคม 2567 11 ก.ค. 2567เรียกรอบ 2 สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567สพฐ. ไม่เอาไว้ ใช้มาตรการเด็ดขาด ผอ.รร. อนาจารนักเรียน หากผิดจริง ปลดออก-ไล่ออก เท่านั้น! 11 ก.ค. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 33 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
        หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
ผู้ประเมิน    นายประจักษ์ บรรยง
หน่วยงาน    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่ประเมิน    2565

บทคัดย่อ
    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 401 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 19 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 184 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 184 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันและความต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เป็นอย่างดี สถานศึกษาปลอดภัยจากสื่อทุกชนิดที่ส่งผลลบต่อกิจกรรม มีความเหมาะสมและความน่าสนใจของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
    3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การดำเนินกิจกรรมตามแผนมีความเหมาะสมมีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงานผู้ปกครองชุมชนที่ชัดเจนและกิจกรรมอบรมแกนนำเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
    4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)
    4.1) นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับรางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานต่างๆ ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเต็มใจปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย และนักเรียนสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และผู้ปกครองได้ เป็นผู้มีการแบ่งปัน ได้แก่ การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ให้ทานตามโอกาส ให้ความร่วมมือกับชุมชน มีภูมิคุ้มกันในตนเองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง เป็นผู้มีความขยัน ได้แก่ มีความมุ่งมั่นทำงาน ตั้งใจพากเพียรพยายาม ประพฤติตนให้เป็นปกติ อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ เป็นผู้มีความอดทน ได้แก่ มีการหรือไม่รักษาภาวะปกติของอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาพึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี ความคิดเห็นต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
    4.2) นักเรียนเป็นผู้มีการแบ่งปัน ได้แก่ การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ให้ทานตามโอกาส และนักเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชน เป็นผู้มีความขยัน ได้แก่ มีความมุ่งมั่นทำงาน ตั้งใจพากเพียรพยายาม ประพฤติตนให้เป็นปกติ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีความอดทน ได้แก่ มีการรักษาภาวะปกติของอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
    4.3) ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมหนองเขียด บรรยากาศการให้ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความน่าสนใจ กิจกรรมในโครงการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดี มีต่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกรายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^