LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้ประเมิน นายมงคล ใบแสง
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมาย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่และการบริหารกิจกรรม 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน ครูจำนวน 31 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 471 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 471 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 991 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน ครูจำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 147 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า
1) การประเมินด้านบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
2) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
3) การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผลการประเมินดังนี้
4.1) ด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง
4.2) ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ 2565 โดยภาพรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น
4.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ 2565 โดยภาพรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น
4.2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ 2565 โดยภาพรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น
4.2.4 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ 2565 โดยภาพรวมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^