LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานผลการพัฒนาการนิเทศแบบ NUNAN MODAL เพื่อพัฒนาความสามารถของ

usericon

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาการนิเทศแบบ NUNAN MODAL เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการพัฒนาการนิเทศแบบ NUNAN MODAL เพื่อพัฒนาความสามารถของครู ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษายะลา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1). เพื่อศึกษาผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (2). เพื่อศึกษาพฤติกรรมพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และ(3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย – มลายูปาตานีเพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนจำนวน 30 คน จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ ความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 11 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการนิเทศการสอนแบบ NUNAN MODAL โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ความต้องการ วัตถุประสงค์ 2) การออกแบบโดยคำนึงถึงความแตกต่าง (บริบท) 3) กลุ่มเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4) ตรวจสอบและประเมิน 5) การปรับปรุงต่อยอดด้วยการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ตัวแปรตาม ได้แก่ (1). ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษาไทย - มลายูปาตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (2). พฤติกรรมพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษาไทย - มลายูปาตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (3.) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย – มลายูปาตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ระยะเวลาในการจัดกระบวนการนิเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูการจัดความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1). คู่มือการพัฒนาการนิเทศแบบ NUNAN MODAL เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษาไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (2). แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานีเพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษายะลา เขต 2 (3). แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานีเพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษายะลา เขต 2 และ(4). แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการนิเทศแบบ NUNAN MODAL เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ผลการทดลอง พบว่า
(1). ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(2).พฤติกรรมพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(3). ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย – มลายูปาตานีเพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^