LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

usericon

ชื่อผลงาน รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ชื่อผู้รายงาน    นายประจักร ไชยสง
ปีการศึกษา    2565

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามรูปแบบการประเมินด้วยรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) และประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 108 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 108 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 236 คน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ปีการศึกษา 2565 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามระดับชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน พบว่า
        1. ด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = 0.57) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้    
    2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.54) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
        3. ด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.60) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
        4. ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.61) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
        5. ด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.62) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^