LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม ฯ

usericon

บทสรุปผู้บริหาร
การรายงานการประเมินโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดทำโดยนางลฎาภา ฟิซเชอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้การประเมินตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam ) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้วิธีการสังเกตสภาพจริง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาในช่วงชั้นที่ 1-2 จำนวน 251 คน ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 - 2 จำนวน 251 คน คณะครูซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการจำนวน 26 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
1.การประเมินบริบท ประกอบด้วยการประเมินด้านความต้องการจำเป็น และความสอดคล้องของบริบท
การประเมินความต้องการจำเป็นใช้วิธีประชุมระดมความคิดเห็นของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา หาจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการจำเป็นในการพัฒนานักเรียน รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ แล้วสรุปผลการคัดเลือก โดยในปีการศึกษา 2565 ผลสรุปการประชุมของคณะครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ได้คัดเลือกการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดที่จะต้องดำเนินการ
การประเมินความสอดคล้องของบริบท ได้ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในเรื่องการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความ ตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของจังหวัดใหม่ อำเภอแม่อาย องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตอน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และความตระหนักของ ชุมชนในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินสรุปว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และ วัตถุประสงค์ของโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านความเหมาะสม หรือความเพียงพอเกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารวิชาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
3. การประเมินกระบวนการของโครงการ
3.1 การวางแผน การจัดเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
3.2 การจัดการอบรมด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะรับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัด อบรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ
4.1 ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
4.2 ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ของนักเรียน พบว่าคณะกรรมการทุกคนมีความสามารถในการเขียนแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
4.3 ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ก่อนการเข้าร่วมใน การดำเนินงานโครงการ และหลังการดำเนินงานโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
4.4 คุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของการจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินที่กำหนด
4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ จัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน 251 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2564
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^