LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense

usericon

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนา
                    การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียน
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                นางสงกรานต์ พรมภาพ
หน่วยงาน            โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่ทำการวิจัย        ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
    
    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 23 คน ได้มาโดยการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (Dependent Samples)
    ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
        1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
            1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 2) ขั้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (Cooperative Learning) 3. ขั้นผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 4) ขั้นผู้เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 5) ขั้นผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีความหมาย (Application) และภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เป็นสาระพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป
            1.2 การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.51, S.D. = 0.53)
            1.3 การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 24 คน จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน พบว่า สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.54, S.D. = 0.51)
            1.4 การศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน พบว่า ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.60, S.D. = 0.51)
            1.5 จากการศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน พบว่า ความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.65, S.D. = 0.48)
        2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นการสอน มี 5 ขั้น ได้แก่ 3.1) ขั้นตรวจสอบความสนใจ (Observation : O) 3.2) ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation : P) 3.3) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Exercise : E) 3.4) ขั้นสะท้อนข้อมูลกลับ (Reflection : R) 3.5) ขั้นประเมินผล (Assessment : A) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.18/78.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
        4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.62, S.D. = 0.50)

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^