LASTEST NEWS

13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 13 ก.ค. 2567สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง วุฒิม.3 / ม.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 10,430 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 12 ก.ค. 2567“คุรุสภา” ลงดาบผอ.รร.จ.ลพบุรีหื่น ชงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 11 ก.ค. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 กรกฎาคม 2567 11 ก.ค. 2567เรียกรอบ 2 สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567สพฐ. ไม่เอาไว้ ใช้มาตรการเด็ดขาด ผอ.รร. อนาจารนักเรียน หากผิดจริง ปลดออก-ไล่ออก เท่านั้น! 11 ก.ค. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 33 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

Best Practice

usericon

นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
.........................................................................................
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านกาพระ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เครือข่ายโรงเรียนสนม 2
ชื่อครูผู้สอน นางสาวรัชนี ชูชัย ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Fun English words with the snake ladders ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning 5 steps
1.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4)
อีกทั้งนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จากหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ ดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆแสวงหาความรู้ ประกอบ อาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
การเรียนรู้คำศัพท์จะทำให้ผู้เรียนได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์นั้น นักเรียนขาดการฝึกฝนการอ่าน เขียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถอ่าน และเขียนคำศัพท์ ผู้ปกครองไม่มีเวลาการฝึกฝนนักเรียนขณะอยู่ที่บ้านทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการฝึกจดจำคำศัพท์อย่างถูกวิธีต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น การฝึกซ้ำๆทวนบ่อยๆ จะทำให้นักเรียนจดจำและสามารถสะกดคำศัพท์ได้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีสิ่งเร้าใหม่ๆ
การใช้เกมดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออก ทางด้านภาษาให้มากที่สุด เช่น เลือกกิจกรรมเกมให้เหมาะสมกับระดับวัยของผู้เรียนเลือกใช้เกมที่สนุกสนานมาก สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมทางภาษาที่ได้เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
    ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องFun English words with the snake ladder ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning 5 steps โรงเรียนบ้านกาพระ ตำบลหัวงัว อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกับตัวชี้วัดระดับชั้นของนักเรียนมากที่สุด การพัฒนา การอ่าน และการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและหลังการนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Fun English words with the snake ladders” ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning 5 steps
    2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 คน สามารถพัฒนาด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน20คน ที่มีเจตคติที่ดีในการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สูงขึ้น
2.. ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 คน มีเจตคติที่ดีในด้านการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Fun English words with the snake ladders” ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning 5 steps” โดยใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มี คุณภาพ PDCA
ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการวางแผนที่จะพัฒนา นวัตกรรม
มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ ปี การศึกษา 2565
2. ขั้นดำเนินการตามแผน (DO) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนศึกษาผู้เรียนรายบุคคล ค้นพบปัญหาและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^