LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

BEST บ้านหลังที่ 2

usericon

1. เหตุผล/ความสำคัญของผลงาน
    ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กเอง เช่น สภาพร่างกาย จิตใจผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไป และสภาพครอบครัวไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลานของตนเอง ระบบการศึกษาของชาติมีข้อบกพร่อง ไม่อาจสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้เด็ก บางคนไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง แสดงความสามารถในทางที่ผิดหรือแสดงได้ไม่เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมถึงเด็กบางคนขาดโอกาสในการศึกษาตามระบบโรงเรียน เนื่องด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนในประเทศ โดยการกำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
        โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา มีแนวคิดสำคัญในการจัดการศึกษาคือ เปรียบเสมือนโรงเรียนคือบ้านของนักเรียน คือ เป็นสถานที่ที่นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย อยากที่จะมาโรงเรียน ครูอาจารย์ คือ พ่อ แม่ของนักเรียน ที่คอยอบรม ให้ความรู้กับนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คือ นายธนณัฐ ศิระวงษ์ ที่บริหารงานภายใต้นโยบาย “บ้านหลังที่ 2”
2. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้กิจกรรมบ้านหลังที่ 2 ในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้
    2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาเต็มตามศักยภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
    3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ3.    เป้าหมาย
1.    นักเรียนโรงเรียนวัดอัยยิการาม ไม่มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม และยาเสพติด นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.    โรงเรียนวัดอัยยิการาม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.    นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทางและเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. กระบวนการผลิตผลงาน

โดยมีวงจรของนวัตกรรมดังภาพ.
4. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
    1. นักเรียนสามารถได้รับการแก้ไขพฤติกรรมและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาเต็มตามศักยภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
    3. โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
5. รางวัลที่ได้รับ
    1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
    2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ระดับเหรียญเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
    3. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ระดับเหรียญเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
    4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณานุกรม
กรมสุขภาพจิต. (2546). คู่มือวิทยากร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 – ช่วงชั้น
    ที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรมสามัญศึกษา. (2544). ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. (2547). แนวทางการดาเนินงานระบบการช่วยเหลือ
    นักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2547). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย.
    (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : พีแอนด์บี พับลิชชิ่ง.
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
    พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว. (2544). จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการทำงานของครูอาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
หลุย จำปาเทศ. (2533). จิตวิทยาการจูงใจ. กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น จำกัด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^