LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

usericon

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
ชื่อผู้ประเมิน : พัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์
ปีที่ศึกษา : 2565
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินผลและถอดบทเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานโครงการเตรียม ความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3) เพื่อถอดบทเรียนโครงการเตรียม ความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ครู 70 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียน 297 คน และนักเรียน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามจานวน 3 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ และการถอดบทเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาและการถอดบทเรียน ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านบริบทของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นระดับมาก 4) ด้านผลผลิต (1) ผลการประเมินด้านผลผลิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็นระดับมาก (2) ผลการประเมินการปฏิบัติในการทากิจกรรมในโครงการ มีความคิดเห็นระดับมาก (3) การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นระดับมาก (4) การประเมิน ความพึงพอใจต่อโครงการ สอบถามผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก (5) การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ สอบถามนักเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก 5) ด้านผลกระทบ (1) ด้านผลกระทบของโครงการ สอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นระดับมาก (2) ด้านผลกระทบของโครงการ สอบถามผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นระดับมาก 6) ด้านประสิทธิผลของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 7) ด้านความยั่งยืน ของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 8) ด้านถ่ายโยงความรู้ของการดาเนินงานโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
แนวทางการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สรุปได้ว่า ควรเร่งดาเนินการสร้างการ มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางสาธารณสุขให้เกิดในโรงเรียนและชุมชน เร่งประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเพียงพอ การขาดงบประมาณทาให้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเตรียม ความพร้อมในการดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้ อีกทั้ง ยังต้องรอการสนับสนุน ด้านวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และสามารถนาความรู้ไปขยายผลให้กับชุมชน
การถอดบทเรียน สรุปว่า ควรมุ่งที่การดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่เสมอ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การตรวจคัดกรอง เป็นการซักถามหรือตรวจเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยง ค้นหาโรคในนักเรียน ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค โรงเรียนควรสารวจลูกน้ายุงลายในโรงเรียนและภายในชุมชนของตนเอง ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วม ในการกาหนดนโยบายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ ร่วมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค ของการดาเนินงาน พร้อมทั้งหาทางแก้ไข ทาให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทุกคนควรหาวิธีการป้องกันกับสถานการณ์โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้และควรนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
คำสำคัญ : การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ประเมินโครงการ/โรคติดต่อ
bunpasit5129 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:57 น. 0 86
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <