LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ชัยนาท - ผลย้ายครู 2566 สพป.ชัยนาท 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.มุกดาหาร - ผลย้ายครู 2566 สพม.มุกดาหาร 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ตรัง กระบี่ - ผลย้ายครู 2566 สพม.ตรัง กระบี่ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ลำปาง ลำพูน - ผลย้ายครู 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน 27 ก.ย. 2566โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง     : การสร้างและพัฒนาแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุด ขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย     : นายวิกรม โสดามรรค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ปีที่วิจัย     : 2563

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการปฏิบัติก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และ 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน เวลาเรียน 17 ชั่วโมง 2) แบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำนวน 6 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับของ ลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ(t – test for Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพ E1/E2= 82.17/84.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
    2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบเท่ากับ 0.62 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 62.00
    3. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการปฏิบัติ เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุดขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยใช้ t –test for dependent samples นักเรียนมีทักษะกระบวนการปฏิบัติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติ ชุด ขนมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกมีความน่าสนใจ รองลงมา คือ แบบฝึกทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และแบบฝึกทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้มากขึ้น ตามลำดับ


vikrom089 16 ม.ค. 2566 เวลา 16:44 น. 0 180
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <