LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564

usericon

ชื่อเรื่อง     : การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้รายงาน    : ว่าที่ ร.ต.ณพล ดำรงธนชัย
ตำแหน่ง     : รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา     : โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปีการศึกษา     : 2564
บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาครู ของข้าราชการครู การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 2. แนวทางการพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ จำนวน ๔ คน ๒. ฝ่ายครูปฏิบัติการสอน ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๘๐ คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น ๘๔ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการพัฒนาครู นํามาจากแนวคิดของ วอลเนอรและดีไซมอน (Werner and Desimone.) ตามวุฒิการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .๔๙ - .๕๐ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .9๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความต้องการในการพัฒนาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อยตามลำดับ ดังนี้ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร
    2. แนวทางในการพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และฝ่ายครูผู้สอนของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมส่วนใหญ่ พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้ 1. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ควรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ผู้ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการจัดอบรมต่างๆ 2. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ควรมีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาครูด้านวิชาการ กับ ด้านวิชาชีพของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทราบถึงความต้องการในการพัฒนาครู ด้านวิชาชีพ ของข้าราชกาครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา บุคลากร ควรมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาครู ทุกๆครั้งที่มีการจัดอบรม และพัฒนาครูโดยการทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบต่าง ๆ 4. ผู้สอนควรมี ส่วนร่วมในการกําหนดวิธีและเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาครู โดยการจัดประชุมกำหนดวิธี และเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อครูทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดอบรมหรือพัฒนาครูในแต่ละครั้ง 5. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ควรมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินการอบรมพัฒนาครูอย่างเพียงพอ เพื่อให้ครูเกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 6. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกําหนด วัตถุประสงค์และร่วมจัดทำแผนพัฒนาครูรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการตามแผนงาน ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 7. จัดอบรม โดยจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ในด้าน หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 8. ให้โอกาสครูผู้สอน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. ผลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และฝ่ายครูผู้สอนของ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ได้ข้อเสนอแนะใน เรื่อง แนวทางการพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในเรื่องแนวทางการพัฒนาครูในด้าน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสอนออนไลน์ที่สอนเหมือนกันกับการสอนแบบอ้อฟไลน์ จัดการเรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

คำสำคัญ : การพัฒนาครู, มาตราฐานวิชาชีพ

npon 26 พ.ย. 2565 เวลา 16:03 น. 0 136
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <