LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวร

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน     นายประสิทธิ์ หอยสังข์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
    รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ 1) ครูและบุคลากร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ยาม ลูกจ้าง ของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 125 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2) กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดxxxส่วนขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie และ Morgan สุ่มจากนักเรียนทั้งหมด 1,807 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือกจากผู้ปกครองของนักเรียนที่สุ่มมาตามข้อ 2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน จากผู้ปกครองทั้งหมด 1,807 คน รวมครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 759 คน จากประชากรทั้งหมด 3,739 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (f), ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการประเมิน พบว่า
    1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีผลประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านสภาวะแวดล้อม และด้านกระบวนการ ตามลำดับ
    2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564
ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม และปฏิบัติจริงได้ กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา ของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ และการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ตามลำดับ
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการอย่างเหมาะสมทั้งนโยบาย และงบประมาณที่เพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ จำนวนบุคลากร ที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสม และเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กร ชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มีคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คำขวัญ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียน และมีเครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนบุคลากร ทั้งภายใน และหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลภายนอก ตามลำดับ
ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ การจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 การปฏิบัติงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และการประเมินผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ตามลำดับ
ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการเฉพาะ และการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือระเบียบวินัยพฤติกรรม และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ด้านประสิทธิภาพความพร้อมการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนรู้ และด้านคุณภาพ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเศรษฐกิจการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ด้านประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านประสิทธิภาพความพร้อมการป้องกันและเฝ้าระวัง ด้านประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ด้านประสิทธิภาพการใช้เครือข่ายความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือระเบียบวินัยพฤติกรรมและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางการเรียนรู้ และด้านคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการเฉพาะและการส่งเสริมความเป็นเลิศ อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมถึงการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน การดำเนินโครงการช่วยให้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งผลงานที่เกิดกับนักเรียน ผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากร และผลงานที่เกิดกับโรงเรียน รวมถึงส่งผลให้การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศprasit-bird 25 พ.ย. 2565 เวลา 17:53 น. 0 138
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <