LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

usericon

บทคัดย่อ
    รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ด้านบริบทของโครงการ 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ด้านกระบวนการของโครงการ 4) ด้านผลผลิตของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนครู) นักเรียน จำนวน 39 คน ผู้ปกครองนักเรียน 39 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลการประเมิน พบว่า
    1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า
(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านบริบท (Context) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือสำนักงานเขตพื้นที่มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้งานหรือความเป็นปัจจุบันของการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมา คือ ผู้ประสานงานสามารถประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทำงานได้อย่างครบถ้วนคือ ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจในโครงการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
    2. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การกำหนดครูผู้ดูแลนักเรียนในอัตราส่วน 1:20-25 สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุม รองลงมา คือ การรายงานข้อมูลของโครงการโดยครูที่ปรึกษาเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    3. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า
(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่เกินความสามารถของครูที่ปรึกษาไปยังหน่วยงานอื่นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวกับได้ทราบ
        4. ผลการประเมินการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยรวมภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ออกแบบวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริงมากกว่าการประเมินผลจากการสอบเท่านั้น รองลงมาผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง เช่น การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ช่วยเหลืองานในครอบครัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามนโยบายของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษาที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
        4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า โดยรวมภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือจัดกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนตามสภาพครอบครัว รองลงมาคือ ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม คือ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหาของนักเรียนในอนาคต และนักเรียนให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม แก่ทางโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือนักเรียนมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
bell2499bio1 28 ก.ย. 2565 เวลา 19:00 น. 0 130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^