LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ผู้รายงาน    นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 6. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู
รูปแบบของการประเมินโครงการใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนจำนวน 76 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,033 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ฉบับที่ 5 แบบการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.47, σ=0.62)
2. การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.37, σ=0.64)
3. การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.50, σ=0.57)
4. การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.47, σ=0.61)
5. การประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.43, σ=0.61)
6. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.51, σ=0.65)
https://drive.google.com/file/d/1YJj8h5fzonqNKitUhTugQ_LYfqjNxp-6/view?usp=sharing
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^