LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจ

usericon

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบที่มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One group pretest posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคKWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สงครามครูเสด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟื้นฟูศิลปวิทยากร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสำรวจทางทะเล แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การปฏิรูปศาสนา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การปฏิวัติอุตสาหกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พัฒนาการของรัฐชาติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ยุคจักรวรรดินิยม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สงครามเย็น และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนมีการประเมินรูปแบบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน โดยรวมแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( = 4.77, S.D. = 0.34) และนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์4 ( ส32104) ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง
0.60 – 1.00 และแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 4) แบบ สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 21 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที
     ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรม การเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.77, S.D. = 0.34) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.48/83.64 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 3.58, S.D. = 1.11)
         4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.76, S.D. = 0.45)

chayapapoo17 19 ก.ย. 2565 เวลา 23:18 น. 0 126
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^