LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

usericon

ชื่อผลงาน    รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ผู้ประเมิน    นายพิชัย วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา
หน่วยงาน    โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมด้านกระบวนการ และประเมินผลผลิตของการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จำนวน 859 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ชุด และแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินโครงการ
    ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท ของการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ส่วนผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและหน่วยงานอื่น และด้านงบประมาณ ส่วนผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ ด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ด้านการวางแผนการนิเทศ ส่วนผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่
4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านความสามารถในการคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อประเมินที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 10 การดำเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา เป็นต้นแบบการนิเทศภายใน รองลงมา คือ ข้อ 9 การดำเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเกิดประโยชน์ และข้อ 3 การศึกษาความรู้จากเอกสาร ตำราต่าง ๆ ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ครู ตามลำดับ ส่วนหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 การประชุมครูทำให้ทราบนโยบาย บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยาปีการศึกษา 2564 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^