LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค. 2566​​​​​​​โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,500 บาท 29 ม.ค. 2566สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษฯ 

รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา
        ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล
        อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ผู้ประเมิน    สมโภชน์ ศรีสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายริมทะเล

ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        การประเมินโครงการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท (Context evaluation) ของโครงการซึ่งประกอบด้วยความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสถานศึกษา และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ของโครงการซึ่งประกอบด้วยความเพียงพอและความเหมาะสม ของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความเหมาะสมของการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา ของโครงการ และเพื่อประเมินผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ในการประเมิน ซึงเป็นแบบจำลองที่เน้นกิจกรรมการประเมินควบคู่ไปกับการบริหารงาน โดยประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเภท และมีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบงานโดยทั่วไป คือ ด้านบริบท (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) และ ด้านผลผลิต (Product evaluation) กลุ่มตั้งอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 54 และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านริมทะเล จำนวน 39 คน รวมเป็น 103 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยใช้แบบสอบามช่วงละ 1 ฉบับ จำแนกตามด้านนี่ต้องการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้
        ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านริมทะเล คิดเป็นร้อยละ 52.43 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.40 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ ต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.43 ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็นร้อยละ 52.43
        ในส่วนของผลการประเมินโครงการ สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model จำนวน 4 ด้าน โดยการหาค่าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(X ̅=4.67, S.D.=0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
        ด้านบริบท(Context evaluation) ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมของบริบท หรือสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับเหามะสมมากที่สุด (X ̅=4.54, S.D.=0.16) โดยมีความพร้อมในด้านต่อไปนี้ โครงการมีกิจกรรม กระบวนการสอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชา และแนวปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชา และโครงการมีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่สอดดล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเรื่องที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้แก่ โครงการมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชุมชน โครงการมีกิจกรรม และกระบวนการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการมีกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุนชน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรมีการสำรวจความต้องการจำเป็นของชุมชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ควรเน้นและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงและความเป็นไปได้ของโครงการ และเนื่องด้วยแต่ละชุมชนมีความแตกต่างด้านอาชีพจึงควรศึกษาบริบทที่คลอบคลุมทุกอาชีพ
        ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) โดยภาพรวมมีระดับความพร้อมของโครงการมากที่สุด (X ̅=4.65 , S.D.=0.23) โดยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โครงการมีการจัดโครงสร้างงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารโครงการชัดเจน โครงการมีผู้นำโครงการที่มีภาวะผู้นำ ประสบการณ์ในการบริหารโครงการและ โรงเรียนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม ส่วนข้อที่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอ มีคณะบุคคลรับผิดชอบงานกิจกรรมที่เหมาะสมเพียงพอ และคณะกรรมการโครงการมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านศาสตร์พระราชา เกษตร แบบผสมผสาน และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานจากสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ควรมีการศึกษาดูงาน ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายและสถานศึกษา และควรมีการจัดอบรมขยายผลมีความเหมาะสม
        ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) โดยภาพรวมมีกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานระดับมากที่สุด (X ̅= 4.69, S.D.=0.22) โดยมีการดำเนินการปฏิบัติงานได้แก่ มีการพัฒนาบุคลากรของโครงการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ชัดเจน การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดวิธีการประเมินผลโครงการที่เหมาะสม ชัดเจน ส่วนข้อที่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ ขณะดำเนินโครงการมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นระยะ ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการใด้รับความสนไจเป็นอย่างดีจากนักเรียน และ ผู้ปกครองและ การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี จากครูในโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรเพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความเหมาะสม เช่น วิทยากรจากเกษตรอำเภอเกาะยาว ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงโครงการและกิจกรรม และการดำเนินโครงการควรคำนึงถึงมาตรฐาน และตัวชีวัดของหลักสูตร
        ด้านผลผลิต (Product evaluation) โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X ̅= 4.81, S.D.=0.11) โดยมีระดับความพึงพอใจ ในข้อต่าง ๆได้แก่ นักเรียนเกิดพฤติกรรมขยัน ประหยัด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาพส่วนมีความพอใจในการดำเนินโครงการ และ นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความพอดี มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่วนข้อที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพและ เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงประชาธิปไตย ในการคำเนินงานโครงการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ คือ ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากกว่านี้เพื่อตรงกับความต้องการของผู้เรียน ควรเพิ่มกิจกรรมที่ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนมากขึ้น และ ควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสามารถจำหน่ายไปยังชุมชนภายนอกได้
sorfee28 19 ก.ย. 2565 เวลา 14:07 น. 0 131
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^