LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมส

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยโท ไชยากฤษฎ์ กำลังดี
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนอบรมและดำเนินการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาความรู้และการนำทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบันทึกผลการตรวจแผน การจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ค่าความเชื่อมั่น 0.99 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.31 - 0.68 ค่าความยากตั้งแต่ 0.43 - 0.64 ค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบวัดความพึงพอใจ ค่าความเชื่อมั่น 0.92 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความรู้ความสามารถของครูระหว่างก่อนกับหลังการฝึกอบรมใช้การทดสอบซายน์ (The Sign Test)
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
    1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สรุปผลได้ดังนี้
         1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คิดเป็นร้อยละ 34.55
         1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 45.45
         1.3 ครูให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 36.36
         1.4 ครูมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 27.27
         1.5 ครูมีความต้องในการการฝึกอบรมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100
    2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.1    สังเคราะห์ผลการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผลการสังเคราะห์จากการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีผลดังนี้
         1) ครูเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 27.27
                        2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564
     3. การประเมินและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1     ผลการเปรียบเทียบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า
                    1) ครูมีคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
         2) ครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับมาก
         3) ครูให้ความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100
                3.2 ประเมินพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้การนิเทศ 5 ขั้นตอนผ่านกระบวนการ PLC พบว่า สภาพการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดสายงานการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (O) รองลงมา คือ การวางแผนการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (P) การนำการนิเทศการสอนที่เน้น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (L) การควบคุมการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (C) และ การประเมินการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (A) ตามลำดับ
                3.3. ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูมีพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับมาก
     4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 8.70
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^