LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

usericon

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน นายเกรียงศักดิ์ แดวากม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุไร
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564

บทสรุป

    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์(CIPP Model) มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การประเมิน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ IOC หาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (x-bar ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar = 4.64, S.D. = .48) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู (x-bar= 4.56, S.D. = .50) มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดเช่นกัน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.51, S.D. =.50) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น/ตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น/ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar= 4.57, S.D.= .50) รองลงมา คือ กลุ่มครู อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53, S.D.= .50) และกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x-bar= 4.50, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
4.    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564
4.1 คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มผู้ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น/ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar= 4.50, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน (x-bar= 4.49, S.D.= .50) อยู่ในระดับมาก และกลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x-bar= 4.48, S.D.= .50) อยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มผู้ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น/ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar= 4.52, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มครู (x-bar= 4.51, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564 ตามประเด็นตัวชี้วัดและเกณฑ์ การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มผู้ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น/ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-bar= 4.62, S.D.= .49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียน (x-bar= 4.61, S.D.= .49) อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด(x-bar= 4.51, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.     ผู้บริหารควรนำผลการประเมินโครงการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความสำเร็จและอุปสรรค เทียบเคียง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สถานศึกษาควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และประสานการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
4. สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นอกเหนือจากการประเมิน รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและประสิทธิผลที่เกิดกับนักเรียน
     2. ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
griangsak97 03 ก.ย. 2565 เวลา 19:59 น. 0 77
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^