LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

usericon

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางปรางกมล ล้อจงเฮง "รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท"

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย

ชื่อผู้รายงาน ปรางกมล ล้อจงเฮง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ปีที่รายงาน

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย 3) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของคะแนนคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูก่อนได้รับ ขณะได้รับ และสิ้นสุดกระบวนการนิเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนวัดศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แนวทางการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรใช้เป็นคู่มือในการประเมินผลและแบบประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู บันทึกคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t - test แบบ Dependent Sample) และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลในระหว่างสัปดาห์โดยใช้ความ แปรปรวนแบบวัดซ้ำ (One – way Repeated – Measure ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัยที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการนิเทศ และการวัดและประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างความเป็นมิตร การสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ด้วยการพบปะ พูดคุยในการพัฒนา ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประชุม กลุ่มย่อยของแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ครูได้รับนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น 2) คิดวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อดีและข้อด้อยร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อกำหนด เป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) หมั่นติดตามเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนของผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีทัศนคติที่ดีต่อกัน
4) นำผลกลับมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพื่อหาข้อดี ข้อด้อย ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้รับการนิเทศ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ในแต่ละระดับชั้น เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพ และ 5) พัฒนาคุณภาพ โดยนำข้อดีมาปฏิบัติและเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนทุกระดับชั้นได้ใช้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อด้อยนำมาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาในการจัด กิจกรรมกาเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

2. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดศรีวิชัย ปรากฏว่า ก่อนได้รับ ขณะได้รับและสิ้นสุด กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีคะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 8 ดังนี้ ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 20.33 และระหว่างและหลังการจัด กิจกรรม 26.68, 35.17, 43.83, 43.56, 44.56, 45.53, 45.06, 44.25 คะแนนตามลำดับ แสดงว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู แต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของคะแนนคุณภาพการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครูก่อนได้รับ ขณะได้รับ และสิ้นสุดกระบวนการนิเทศ ผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ดังนี้ ในสัปดาห์ที่ 1, 2 และสัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับสัปดาห์ที่ 4, 5, 6, 7 และสัปดาห์ที่ 8 มีคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

threera99 03 ก.ย. 2565 เวลา 14:56 น. 0 80
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^