LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบ

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลศรีเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีวรภัทร วงษ์ปัตตา
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    รายงานการประเมินโครงการการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการ ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินกิจกรรม ผลผลิตจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ จากกลุ่มตัวอย่างในการประเมินจำนวน 131 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเองทั้งหมดจำนวน 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเป็นอันดับแรก คือ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการตามผลการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านบริบทของโครงการ ตามลำดับ สรุปผลการประเมินตามขอบเขตการประเมินรายด้าน ดังนี้
    1. ด้านบริบทของโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ โรงเรียนออกแบบกิจกรรมเพื่อการดำเนินงานในโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่กำหนดไว้ รองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์และแนวการดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและจุดเน้น และทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน และ การกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและแนวทางดำเนินงานโครงการมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตามลำดับ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเป็นอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนก่อนการวางแผน การดำเนินโครงการ
    2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดหา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดโครงสร้างการบริหาร และวิธีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ และโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ ตามลำดับ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเป็นอันดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีการวางแผน และประสานความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
    3. ด้านกระบวนการของโครงการในภาพรวมมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ ครูทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ รองลงมา ได้แก่ ครูมีโอกาสร่วมกำหนดรายละเอียดระหว่างกระบวนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค ตามลำดับ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเป็นอันดับสุดท้าย คือ กระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
    4. ด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ ด้านพฤติกรรมเชิงบวก รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านการเสริมสร้างสังคม ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีผลการประเมินผลผลิตในแต่ละด้านดังนี้
        4.1 ด้านการจัดการอย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือแก้ปัญหาและมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย นักเรียนสามารถไตร่ตรองและใช้กระบวนการที่หลากหลายในการจัดการปัญหา การเปลี่ยนแปลงหรือความยุ่งยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสมเหตุสมผล และนักเรียนสามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ด้วยความเฉลียวฉลาด รอบรู้ ทันคน ทันเหตุการณ์ ในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จ ตามลำดับ
        4.2 ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนมีความมั่นในว่าสามารถจัดการชีวิตของตนเองและสามารถเป็นคนดีได้ นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้ดีและไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และนักเรียนไม่ล้มเลิกการกระทำสิ่งใดๆ โดยง่ายถึงแม้สิ่งที่ทำนั้นจะยุ่งยากหรือลำบาก ตามลำดับ
        4.3 ด้านใฝ่เรียนรู้และการริเริ่ม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนมีความมั่นในว่าสามารถจัดการชีวิตของตนเองและสามารถเป็นคนดีได้ นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้ดีและไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และนักเรียนเชื่อว่าการที่จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ ย่อมเป็นผลมาจากความสามารถ ทักษะ หรือการกระทำของตนเองมากกว่าโชคชะตา ตามลำดับ
        4.4 ด้านการยืดหยุ่นและเปิดรับประสบการณ์ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และสังคม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ และนักเรียนมีความพยายามเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย มองความล้มเหลวหรือความผิดพลาดว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จต่อไป ตามลำดับ
        4.5 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือสุนทรียภาพตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพดี และนักเรียนมีวินัยต่อตนเองและสังคม พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถควบคุมตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ตามลำดับ
        4.6 ด้านพฤติกรรมเชิงบวก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีว่า การทำความดีย่อมได้รับผลของการทำความดี นักเรียนยอมรับในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมและยอมรับว่าการทำผิดกฎระเบียบย่อมควรได้รับการลงโทษ และนักเรียนเป็นคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนและคนรอบข้างเมื่อมีโอกาส ตามลำดับ
        4.7 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นักเรียนนำหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และ นักเรียนสามารถให้อภัยกับผู้ที่กระทำผิด และนักเรียนยึดหลักความถูกต้องในการดำเนินชีวิต ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ตามลำดับ
        4.8 ด้านความพอประมาณ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ แวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนวางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต ประจำวันบนพื้นฐานของข้อมูล ความรู้และข่าวสาร และนักเรียนสามารถจัดการชีวิตด้านการเรียน ครอบครัว การคบเพื่อน ปฏิสัมพันธ์กับครู และอื่นๆ รอบตัวได้อย่างสมดุล ตามลำดับ
        4.9 ด้านการเสริมสร้างสังคม ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองมีส่วนสร้างคุณค่าและทำประโยชน์ในสังคมได้ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชนและช่วยเหลือสังคมเหมาะสมตามวัย ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนักเรียนร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดกิจกรรมตามโอกาสอันควร ตามลำดับ
        4.10 ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงเป็นอันดับแรก คือ ผลจากการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านทั้ง 9 ด้านที่โรงเรียนกำหนด และผู้บริหารและครูเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนที่พึงปรสงค์ ตามลำดับ
f2521bigboss 15 ก.ค. 2565 เวลา 20:29 น. 0 1,003
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^