LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน บ้านอาจสามารถ
ปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง (n= 30) โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามความคิดเห็นพึงพอใจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อเป็นสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย เป็นต้น ผลการประเมินโครงการ พบว่า ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวม พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน สนองนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมา ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวม พบว่า รายการมีค่าเฉลี่ยการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ รองลงมา ได้แก่ มีความพร้อมของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลโครงการครอบคลุมวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ มีการวางแผนบริหารจัดการโครงการตามแผนงานอย่างเป็นระบบชัดเจน ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมชัดเจน ด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวม พบว่า ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีมีประโยชน์ ตามลำดับ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด ได้แก่ มีการจัดการความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ การประเมินเจตคติความพึงพอใจ ปรากฏว่ามีเจตคติความพึงพอใจต่อโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ในภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 92.92 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้นในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน เมื่อเทียบเคียงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา และระดับชาติ เช่น RT, NT และ O-NET เป็นต้น

carry53 15 ก.ค. 2565 เวลา 14:58 น. 0 331
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <