LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2565ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช”ลงนามคำสั่ง คปภ.แต่งตั้ง 29 อกศจ. 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช” แสดงจุดยืนห้ามมีกัญชาใน รร. !!! วอนผู้ปกครอง-ชุมชนช่วยเฝ้าระวังลูกหลาน 27 ก.ย. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 ต.ค.2565 27 ก.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท 27 ก.ย. 2565ครม.เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565

รายงานการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเค

usericon

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างคู่มือนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับปรับปรุง จำนวน 8 โรง ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) คู่มือนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) คู่มือการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H 5) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H 6) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7) แบบประเมินเจตคติของครูที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test ผลการศึกษาพบว่า
    1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่าน
คิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนรวมของการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนอบรม มีคะแนนร้อยละ 80.00 และคะแนนรวมหลังอบรม มีคะแนนร้อยละ 89.17 โดยภาพรวมของคู่มือการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/89.17 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้    
        2. ผลการศึกษาผลการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบคลินิก พบว่า 1) ผลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H จากการทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 30 คะแนน และหลังอบรม 30 คะแนน ในภาพรวมทั้งหมด มีคะแนนก่อนการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 24.00 คะแนน และมีคะแนนสอบหลังการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 26.75 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26) 3.) ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังได้รับการนิเทศแบบคลินิก ในภาพรวมของครั้งที่ 3 อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) 4) ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการนิเทศแบบคลินิก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63)
        3. ผลการศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อคู่มือนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5W 1H ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เจตคติของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการนิเทศแบบคลินิก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( =4.36)
nawat405 15 ก.ค. 2565 เวลา 10:07 น. 0 114
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^