LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภั

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย    นางจิรภา พวงธรรม
หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
    จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่ศึกษา    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (จำนวน ร้อยละ) วิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบความสามัคคี
ผลการวิจัย พบว่า
    1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ และการประเมินรูปแบบ โดยมีขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม ขั้นจัดทีม ขั้นนำเสนอ ขั้นสรุป และ ขั้นการได้รับการยกย่อง การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.50)
    2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏดังนี้
        2.1 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.14/81.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
        2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน ตามรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        2.3 ผลการทดสอบความสามัคคีของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. ผลการประเมินรูปแบบ
        3.1 ผลการรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.55)
        3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D. = 0.31)
aew.wet 15 ก.ย. 2564 เวลา 23:13 น. 0 52
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^