LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรีย

usericon

ผู้วิจัย        นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์
สถานศึกษา        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ระยะเวลา         พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
ปีที่พิมพ์        2564


บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้ใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้ใช้ครูทั้งหมดในการทดลองใช้รูปแบบฯ ได้แก่ ครูจำนวน 90 คน แยกเป็น ครูผู้นิเทศจำนวน 7 คน ครูผู้รับการนิเทศจำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสังเกตและประเด็นสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
    1.ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานของการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ทำ ที่ผ่านมาพบปัญหาคล้ายคลึงกับที่ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการถอดบทเรียน
การบริหารเวลาในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการได้และสอบถามระดับปัญหาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และระดับความต้องการในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
    2 รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. ที่สร้างขึ้น มีชี่อว่า “ SPIDERS Model” โดยมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการนิเทศภายใน และเงื่อนไขการนำรูปแบบการนิเทศภายในไปใช้ โดยมีกระบวนการในการนิเทศ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการนิเทศ ขั้นการวางแผนการนิเทศ ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นการดำเนินงาน ขั้นการประเมินผลการนิเทศ ขั้นการสะท้อนผลการนิเทศ ความเหมาะสมรูปแบบการนิเทศภายในโดยผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
    3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. พบว่า (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ(2) ความสามารถในการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ หลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ(4)ทักษะการทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรราการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเยงของครูผู้รับการนิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (5) คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของครูผู้รับการนิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(6) แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และ (7) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

     4. ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. ตามความคิดเห็นของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศพบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการสนทนากลุ่มร่วมกันของครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช้รูปแบบผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความคิดเห็นว่า องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม และสอดคล้องซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนางาน และองค์ความรู้ส่วนองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำไปใช้ เป็นองค์ประกอบที่มีความจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครูจะต้องทำด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังเต็มความสามารถ ร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและมีความเป็นกัลยาณมิตร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^