LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป1_ครูวรินทร์ทิพย์

usericon

วิจัยเรื่อง:    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
        ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
        เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        ประกอบการใช้สื่อประสม
ผู้วิจัย:    นางสาววรินทร์ทิพย์ สุขชัยทิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน:    โรงเรียนบางคูลัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกองการศึกษา
        ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ศึกษา:    2562

บทคัดย่อ

    รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียน ตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม มีวัตถุประสงค์ ของการวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสมและ (4) เพื่อประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางคูลัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำวิชาภาษาไทย เครื่องมือขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 27 ข้อ และ 2) แบบสอบถามความต้องการในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย เครื่องมือที่ใช้ในทดลองใช้ มี 6 ชนิด ดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม จำนวน 16 แผน 2) สื่อประสมการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย ชุด มาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางคูลัด จำนวน 8 หน่วย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 5) แบบประเมินนิสัยรักการอ่าน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนิดรูบิกส์สกอร์ (Rubice score) 4 ระดับ 5 หัวข้อ จำนวน 20 คะแนน และ 6) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Linkert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม ของผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 24 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบที (T-test Dependent Sample) และค่าดัชนีประสิทธิผล
    ปรากฏผลการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
        1. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏผลดังนี้
            1.1 สภาพปัจจุบันครูมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
            1.2 ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางคูลัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 คน มีความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง มาตราตัวสะกด ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
        2. การพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม ปรากฏผลดังนี้
            2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม ของผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
            2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม คือ ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืดหยุ่นระยะเวลาในการเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามความยาวของเนื้อหา
            2.3 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสมมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.34/83.11
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม ปรากฏผลดังนี้
            3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษา และนิสัยรักการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3.2 ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษา และนิสัยรักการอ่าน นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม มีค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 0.7082 หรือคิดเป็น ร้อยละ 70.82 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการใช้ภาษาไทย เท่ากับ 0.7278 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.78 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของนิสัยรักการอ่าน เท่ากับ 0.7110 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.10
            3.3 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1H เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตรา ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม อยู่ในระดับมาก
        4. ผลประเมินความคิดเห็นและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 5W1Hเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง การอ่านและการเขียนตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประกอบการใช้สื่อประสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^