LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

usericon

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย
ผู้วิจัย         นางสาววิไล บุญญานุวัตร
ปีที่ทำวิจัย     2563

    บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการนำไปใช้ ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 20 คน โดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม และผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 20 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น จำนวน 5 ฉบับ โดยแยกเป็นเครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 4 ฉบับ และเชิงคุณภาพ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ มีผลการวิจัย ดังนี้
1.1 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง พบว่า มีการดำเนินการในด้านวิธีการแก้ไขและผลลัพธ์ ด้านระบบและกลไก และด้านปัญหาอุปสรรค
1.2 รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียน
เทศบาลวัดธาราสถิตย์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลและรายงานผล
2. การใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง พบว่า
2.1 ผลการการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.2 ผลการศึกษาความเหมาะสมในการนำไปใช้ ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ความเหมาะสมในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก
2.3 ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง
2.3.1 ผลการประเมินโดยครู พบว่า ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.3.3 ผลการประเมินโดยผู้ปกครอง พบว่า ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.4. ผลของศึกษาการสำรวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง พบว่า ภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 100


pathaipong 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:13 น. 0 43
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^