LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564บี้คุรุสภา !!! สอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูปีไหนต้องชัดเจน 19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน

usericon

เรื่อง        การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์
เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง
ผู้วิจัย        นางสาววิไล บุญญานุวัตร
ปีที่ทำวิจัย    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง และ 4.เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ประชากร ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ผู้อำนวยโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 4 ฝ่าย ได้แก่ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูปฏิบัติการสอน รวมทั้งสิ้น 34 คน ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพการดำเนินงานเพื่อนำมาออกแบบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการวิจัย (นำไปใช้จริง ) และขั้นตอนที่ 4 เป็นการพัฒนา (ประเมิน/ปรับปรุง ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 4 ฉบับ โดยแยกเป็นเครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 3 ฉบับ และเชิงคุณภาพ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1)    สภาพปัจจุบันการบริหารงานที่ได้จากข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์และจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากนักการศึกษาต่างๆ พบว่า การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใช้กระบวนการหลัก PDCA ตามองค์ประกอบการบริหารงาน ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพในการทำวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน เน้นการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการจากนักการศึกษาสรุปเป็นแนวคิด กำหนดรูปแบบการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดขึ้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2)    รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ที่พัฒนาขึ้นมี 5องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนระบบงานวิชาการ 2. การพัฒนาบุคลากร 3.การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5. การนิเทศการศึกษา
3)    ผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูปฏิบัติการสอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
        4 ) ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

pathaipong 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:12 น. 0 39
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^